از آنجایی که همواره نزدیک بودن و زیبا بودن و امنیت داشتن باغ در اولویت عروس و داماد می باشد ، تشریفات مجالس آوند با معرفی زیباترین باغ و تالار های پذیرایی به یاری می رساند.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥